Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

Úvodní informace

Tyto obchodní podmínky platí pro zakázkovou výrobu provozovanou na www.pavel-matous.cz. Předmětem výroby je kožená galanterie.

IČ: 68212461

provozovatel: Pavel Matouš

adresa: Belveder 126, Dobruška, 518 01

telefon: 731 648 029

mailová adresa: obchod@pavel-matous.cz

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Pavel Matouš, IČ: 68212461, zapsaný u Obecního živnostenského úřadu MÚ Dobruška, č.j. ZIV/57/2009/Ab/4, a kupujícího.

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující (spotřebitel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Kupující (spotřebitel) nemá právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 1829 a následujících občanského zákoníku (dále jen OZ), neboť podle ustanovení § 1837 písm. d) OZ nemůže kupující (spotřebitel) odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (spotřebitele) nebo pro jeho osobu.

Odchylná individuální ujednání kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Závazná objednávka kupujícího s individuálními podmínkami musí být potvrzena prodávajícím.

Objednávka a kupní smlouva

Informace o výrobcích, včetně uvedení cen jednotlivého výrobků a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivých položek v katalogu internetového obchodu na stránkách www.pavel-matous.cz.

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná závazná objednávka zboží kupujícím prostřednictvím formuláře na stránkách www.pavel-matous.cz.

Objednávku může kupující provést těmito způsoby:

  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě;
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a považuje se za uzavření kupní smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně příslušného reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující upozorněn dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky, nebo má možnost se s nimi seznámit na stránkách www.pavel-matous.cz.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Ustanovení o rozporu s kupní smlouvou se nevztahuje na přírodní materiál - useň (dále jen „kůže“), ze kterého jsou výrobky vyráběny. Drobné odchylky v odstínu a struktuře kůže (vrásky, kresba apod.) jsou dané právě tím, že se jedná o přírodní materiál, takže se od vyobrazeného výrobku mohou mírně lišit. Dále je možné odlišné zobrazení odstínu materiálu způsobené nastavením monitoru kupujícího. V případě pochybností o odstínu/struktuře materiálu může kupující využít nabídky zaslání vzorku materiálu prodávajícím.

Zákaznický účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Dodací podmínky

Dodací lhůta jsou 2 – 4 týdny. U každého výrobku je konkrétně definovaná dodací lhůta, liší se dle pracnosti výrobku.

Výroba objednaných výrobků začíná po připsání platby na účet prodávajícího.

Výrobky jsou kupujícímu dodány:

  • na adresu určenou kupujícím v objednávce;
  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.

Náklady na zaslání se liší podle způsobu dodání:

  • Česká pošta 110,- Kč;
  • Zásilkovna – převzetí na pobočce Z-point 65,- Kč;
  • Osobní odběr na adrese sídla zdarma.

Cena případného zaslání vzorku materiálu bude sjednána individuálně.

Volba způsobu dodání se provádí během objednávky. Náklady na dodání zásilky v závislosti na způsobu odeslání a převzetí jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Platební podmínky

Kupní cena je uvedena u každého výrobku. Cena je včetně 21 % DPH. Zasláním objednávky se tato cena stává závaznou, a to i kdyby v průběhu výroby před dodáním kupujícímu došlo ke změně ceny daného zboží. Bez oboustranného písemného odsouhlasení není možné cenu měnit.

Ceny výrobků zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Náklady na balení a dopravu výrobků nejsou zahrnuty v ceně zboží.

Po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího je kupujícímu zaslána faktura. Výroba objednaných výrobků začíná po připsání platby na účet prodávajícího.

Fakturu lze uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího číslo 2701831447/2010;
  • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího prostřednictví platební brány GoPay.

Faktury nelze hradit hotově.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

Záruka, záruční podmínky, reklamace

Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny nejpozději do 7 kalendářních dnů od přijetí zboží, skryté vady pak nejpozději do 24 měsíců. 

Pro oznámení vad použije kupující formulář Reklamační list, který je k dispozici na webových stránkách prodávajícího (na stránce s obchodními podmínkami) nebo ho prodávající na vyžádání kupujícímu zašle v dohodnuté podobě (mailem, poštou atd.). Vyplněný formulář zašle kupující prodávajícímu, ten bezodkladně potvrdí jeho přijetí. V případě, že k potvrzení nedojde do 7 dnů od odeslání, kupující se může informovat, zda byl Reklamační list přijat. Pro případ ztráty Reklamačního listu v průběhu doručování prodávajícímu, doporučujeme mít nějaké potvrzení o odeslání (pro posouzení lhůty, do kdy bylo oznámení vad učiněno).

Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace.

Prodávající je oprávněn neuznat vady při opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené jejich obvyklým užíváním, nebo způsobené kupujícím, což mohou být vady vzniklé nesprávným používáním, nesprávnou údržbou, přetěžováním výrobků nebo mechanickým poškozením.

V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží, náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese kupující.

Výše uvedená ustanovení obchodních podmínek se nepoužijí u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím výrobku věděl, že má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, prodávající jej může důvodně pokládat za podnikatele jednajícího v rámci své podnikatelské činnosti. Tím se kupující podnikatel zbavuje ochrany, kterou kupujícímu-spotřebiteli poskytuje zákon.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující (spotřebitel) nemá právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 1829 a následujících občanského zákoníku (dále jen OZ), neboť podle ustanovení § 1837 písm. d) OZ nemůže kupující (spotřebitel) odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (spotřebitele) nebo pro jeho osobu.

V ostatních případech má kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, právo od kupní smlouvy odstoupit.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem.

Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy o více než 14 kalendářních dnů po dohodnutém termínu. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy.

V případě nevyzvednutí hotové objednávky od přepravce a neuhrazení dodatečných nákladů na další dodání kupujícím může prodávající od smlouvy odstoupit. V tom případě prodávající platbu předem použije na úhradu nákladů vzniklých s realizací objednávky.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. 

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů.

Řešení sporů

V případě sporu prodávající doporučuje kupujícímu, aby před řešením tohoto sporu soudní nebo mimosoudní cestou nejprve kontaktoval prodávajícího a komunikoval s ním spor přímo. Prodávající se zavazuje usilovat o dosažení dohody bez nutnosti zásahu soudních či mimosoudních organizací. 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. V případě nemožnosti vyřešení sporu přímou komunikací mezi prodávajícím a kupujícím se prodávající zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo.

Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní ujednání

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a záležitosti související se řídí českým právem. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Prodávající se oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit, ale pro konkrétní smlouvu zůstávají vždy v platnosti obchodní podmínky platné k datu uzavření kupní smlouvy. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2020.

 

Reklamační list Pavel Matouš

Zpět do obchodu